ALGEMENE VOORWAARDEN Importanza BV

Artikel 1. Definities

1.1.     In deze voorwaarden wordt verstaan onder :

Importanza BV:  de handelsnaam voor de Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Importanza BV, gevestigd te Rotterdam, ingeschreven in de KVK onder nummer 09085630, de gebruiker van de algemene voorwaarden.

Afnemer: de wederpartij van Importanza BV

 

Artikel 2.Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, bestellingen en overeenkomsten tussen Importanza BV en afnemer.

2.2.
Door een aanbod of een offerte te accepteren of door een bestelling te doen, aanvaardt afnemer de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

2.3.
Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen

2.4
Afwijking van deze algemene voorwaarden bindt Importanza BV slechts indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk door Importanza BV is overeengekomen en aanvaard.

2.5
Wanneer deze algemene voorwaarden tussentijds worden gewijzigd, maken de wijzigen deel uit van de algemene voorwaarden. Importanza BV maakt in dat geval een nieuwe versie van de voorwaarden beschikbaar op haar website.
De laatste versie van de algemene voorwaarden is altijd te vinden op www.importanza.nl/algemene voorwaarden.

 

Artikel 3. Aanbiedingen

3.1.
Alle aanbiedingen van Importanza BV zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod door Importanza schriftelijk anders is vermeld.

3.2
Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van het product. Wanneer een product onverhoopt niet leverbaar is, wordt er contact met u opgenomen en wordt er een alternatief aangeboden.

3.3.
Overeenkomsten komen tot stand door het plaatsen van een schriftelijke of mondelinge order bij Importanza BV of schriftelijke bevestiging van de opdracht door Importanza BV of bij gebreke daarvan  door feitelijke uitvoering door Importanza BV van de overeenkomst.

 

Artikel 4. Prijzen en prijswijzigingen en bestellingen

4.1.
De door Importanza BV genoemde prijzen zijn in Euro, exclusief BTW, inclusief accijnzen en invoerrechten, en exclusief een bijdrage voor de verzendkosten.

4.2
Importanza BV heeft het recht prijzen te wijzigen en eventuele typefouten te corrigeren. Wanneer afnemer hierdoor wordt  benadeeld, wordt hij middels een email op de hoogte gesteld.

4.3
Bestellingen vinden uitsluitend plaats per doos van 6 of 12 flessen.
Voor geschenkverpakkingen kan afnemer in overleg met Importanza BV hiervan afwijken.
Artikel 5. Levering

5.1.
Levering vindt, tenzij anders is overeengekomen, plaats op het door afnemer opgegeven leveringsadres.

5.2
Het risico tijdens het transport van de bestelde goederen is voor Importanza BV.
Op het moment van afleveren, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering kan worden beschouwd, vervalt het risico voor Importanza BV, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Importanza kunnen worden uitgesloten.

5.2
Aan personen beneden de 18 jaar worden geen alcoholische dranken verkocht.


Artikel 6. Betaling

6.1
Betaling door Afnemer dient te geschieden binnen veertien dagen na de factuurdatum op een door Importanza  BV aan te wijzen bank- en/of girorekening, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

Betaling dient plaats te vinden binnen 15 dagen na de factuurdatum. Indien niet tijdig wordt betaald, is afnemer in gebreke zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is. Vanaf de 15e dag is afnemer een rente verschuldigd van 1,5% per maand te berekenen over het factuurbedrag inclusief de omzetbelasting Een gedeelte van een maand geldt hierbij als een volle maand. Alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening en/of nakoming in en buiten rechte, waaronder begrepen incassokosten en/of andere buitengerechtelijke kosten, welke minimaal 15 % van het verschuldigde bedrag zullen bedragen, doch ten minste 150 euro per factuur, zijn voor rekening van de afnemer.

 

Artikel 7. Overmacht
Importanza BV is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolge van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Hierbij is te denken aan storing in het internetverkeer, transportvertraging of het niet tijdig leveren door leveranciers.

 

Artikel 8.  Garantie

8.1.
Importanza BV garandeert de kwaliteit van de geleverde producten.

8.2.
Onder de garantie vallen niet de gevolgen van verkeerd en ondeskundig gebruik en ondeugdelijke opslag van geleverde zaken.

8.3
De geleverde natuurproducten zullen mogelijk smaak- en kleurverschillen geven ten opzichte van eerdere leveringen. Afwijkingen hierin kunnen niet worden uitgesloten door Importanza BV,

8.4
Indien de voorraad van een bepaald oogstjaar is uitverkocht, heeft Importanza Bv het recht, zonder toestemming van de afnemer, het product van het volgende oogstjaar te leveren.

8.5.
Afbeeldingen van flessen of etiketten kunnen afwijken.

8.6.
Voor defecten zoals kurk, stelt Importanza zich niet aansprakelijk.

 

Artikel 9. toepasselijk recht

9.1
Op alle overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan, is het Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen, die verband houden met deze voorwaarden en de overeenkomsten waarin naar deze voorwaarden wordt verwezen, worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

 

1 oktober 2012